*

ข้อมูลตัวแทนกลุ่ม-ชมรม
*
*
*
*
ที่อยู่ (กรณีให้ส่งพัสดุ จะส่งตามที่อยู่นี้)
*
*
*
*
*
วิธีจัดส่งเสื้อ และเบอร์
*
หลักฐานการโอนเงิน
* (ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย , เช่น 1200)
*

  (หากตัวแทนกลุ่ม-ชมรม มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ให้เพิ่มใน "เพิ่มสมาชิก" ในขั้นตอนต่อไป)